Zoeken:

Algemene advertentievoorwaarden Mediahuis NRC

Deze voorwaarden bestaan uit vier delen:

I     Algemeen

II    Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties in gedrukte Media

III Aanvullende bepalingen ten aanzien van Advertenties in digitale Media

IV  Aanvullende bepalingen ten aanzien van Branded Content

 

I        ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis:

Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau), Advertentieruimte afneemt van Mediahuis NRC.

Advertentie: iedere (commerciële of promotionele) uiting ten behoeve van (een product of dienst van) de Adverteerder.

Advertentiecontract: een contract tussen de Opdrachtgever en Mediahuis NRC waarbij de Opdrachtgever de verplichting aangaat met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders het overeengekomen minimale volume aan Advertentieruimte af te nemen.

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Advertentie benodigde materiaal.

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.

Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden, die op grond van de Overeenkomst voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.

Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting, maar die afkomstig is van c.q. gesponsord is door een Adverteerder.

Branded Content: een Advertentie die in opdracht van Adverteerder door Mediahuis NRC is geproduceerd.

Branded Content Contract: een contract tussen de Opdrachtgever en Mediahuis NRC voor de productie van Branded Content.

Consument: de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Cookie: iedere cookie, pixel of andere soortgelijke technologie waarmee via een elektronisch communicatienetwerk informatie wordt verzameld, informatie wordt opgeslagen in of toegang wordt verkregen tot informatie aanwezig in de randapparatuur van een gebruiker van het Medium.

Influencer: een derde persoon, zoals een blogger of vlogger, die Mediahuis NRC inzet om een Advertorial te publiceren op het platform van de Influencer.

Mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor Adverteerders, hetzij op naam van de Adverteerder, hetzij op eigen naam, een Overeenkomst aangaat met Mediahuis NRC. Een reclamebureau kan tevens een Mediabureau in de zin van deze Voorwaarden zijn.

Mediahuis NRC: Mediahuis NRC B.V.

Medium: het communicatiemedium dat door Mediahuis NRC wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.

Opdrachtgever: degene waarmee Mediahuis NRC een Overeenkomst aangaat.

Overeenkomst: een overeenkomst tot levering van een of meer Prestaties, waaronder expliciet een Advertentieorder,  een Advertentiecontract of een Branded Content Contract.

Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium, zoals een insert.

Prestatie: iedere door Mediahuis NRC op grond van de Overeenkomst na te komen verplichting, waaronder de levering van Advertentieruimte, het verrichten van diensten, het leveren van zaken en het doen van betalingen.

Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door Mediahuis NRC bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij Mediahuis NRC moet zijn aangeleverd.

Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deel I van deze Voorwaarden is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit, van alle Overeenkomsten die door of ten behoeve van Mediahuis NRC worden gesloten, tenzij deze Voorwaarden expliciet niet van toepassing worden verklaard dan wel andere voorwaarden van toepassing worden verklaard. Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op verkopen via de webshops van Mediahuis NRC en op de verkoop van abonnementen op de Media.
 2. Ten aanzien van de levering van Advertentieruimte, is al naar gelang de aard van het Medium in aanvulling op deel I tevens deel II en/of III van deze Voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen één of meer van de toepasselijke onderdelen prevaleert het deel met het hoogste cijfer.
 3. Enige (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever worden nadrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.
 4. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
 5. In geval van tegenstrijdigheid, inconsistentie of afwijking tussen de Nederlandse en de Engelse tekst van de Voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst.

 Artikel 3. Overeenkomsten algemeen

 1. Iedere aanbod van Mediahuis NRC is vrijblijvend. Mediahuis NRC behoudt zich het recht voor het aanbod onverwijld na aanvaarding te herroepen.
 2. De Overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Mediahuis NRC aan de Opdrachtgever, dan wel – in geval van een Advertentieorder – door plaatsing van de Advertentie van de Opdrachtgever.
 3. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Indien sprake is van meer dan één Opdrachtgever bij de Overeenkomst, dan zijn zij jegens Mediahuis NRC allen hoofdelijk verbonden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst.
 4. De Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een Adverteerder een Overeenkomst aangaat staat garant voor nakoming van de Overeenkomst door de Adverteerder.
 5. Indien een Mediabureau een Overeenkomst afsluit in naam en voor rekening van een Adverteerder, dan dient het Mediabureau op verzoek van Mediahuis NRC aan te tonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van deze Adverteerder. Indien dit niet naar tevredenheid van Mediahuis NRC kan worden aangetoond wordt het Mediabureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening als Opdrachtgever te hebben gehandeld.
 6. Overeenkomsten die worden afgerekend op basis van de kosten per duizend impressies (“CPM”) en waarbij het overeengekomen aantal impressies niet binnen de overeengekomen termijn wordt behaald, worden – uitsluitend indien en voor zover het niet behalen van het overeengekomen aantal impressies het gevolg is van een vermindering in bereik van het betreffende Medium – in overleg met de Opdrachtgever:
  1. gestaakt, in welk geval alleen de behaalde aantal impressies wordt afgerekend en de betreffende Advertentie wordt verwijderd;
  2. verlengd tot het moment waarop het aantal overeengekomen impressies is behaald, waarbij kan worden besloten de Advertentie te plaatsen op een of meer andere Media.
 7. Advertentieruimte kan slechts worden ingezet (mede) ten behoeve van bedrijfsonderdelen van een Adverteerder waarvan deze Adverteerder op het moment van totstandkoming van de Overeenkomst direct of indirect tenminste 50% van de aandelen houdt en/of tenminste de helft van de zeggenschap uitoefent.
 8. Alle verplichtingen van Mediahuis NRC uit hoofde van de Overeenkomst gelden als inspanningsverplichtingen en alle door Mediahuis NRC gegeven termijnen voor het verrichten van een Prestatie zijn indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het verstrijken van een termijn waarop Mediahuis NRC een Prestatie zou verrichten, zonder dat de Prestatie is verricht, leidt niet tot verzuim aan de zijde van Mediahuis NRC.

Artikel 4. Duur en beëindiging

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anderszins uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden blijkt.
 2. De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan eindigt van rechtswege, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan kan worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De opzegging kan op eenzelfde wijze geschieden als de manier waarop de Overeenkomst is afgesloten.
 3. Mediahuis NRC is gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven te beëindigen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot voldoening van de gehele met de Overeenkomst gemoeide vergoeding, indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever is aangevraagd of deze in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, de Opdrachtgever zijn onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel indien de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat kan worden geacht om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. Indien sprake is van een Overeenkomst die door Opdrachtgever is afgesloten ten behoeve van een derde en deze derde gedurende de looptijd van de Overeenkomst in staat van faillissement wordt verklaard, heeft de Opdrachtgever het recht om, in plaats van betaling van het nog verschuldigde bedrag, te volstaan met betaling van het verschil tussen de ontvangen korting en de korting die op basis van het reeds bestede bedrag volgens de geldende tariefkaart van toepassing zou zijn.

Artikel 5. Advertentiecontracten

 1. Onverminderd het in Artikel 3 lid 7 bepaalde, is een Advertentiecontract alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien de Opdrachtgever een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.
 2. Een Advertentiecontract wordt aangegaan voor de duur van één jaar en gaat in op de datum zoals genoemd in het Advertentiecontract, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tussen Mediahuis NRC en de Opdrachtgever. 
 3. Behoudens de gevallen zoals genoemd in Artikel 3 lid 6, komt, indien de Opdrachtgever na afloop van de looptijd niet de gehele Advertentieruimte heeft gebruikt, de resterende Advertentieruimte te vervallen en kan hij geen aanspraak maken op restitutie in geld, in Advertentieruimte of op welke wijze dan ook. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever in dat geval verplicht tot betaling van de niet afgenomen Advertentieruimte, dan wel tot bijbetaling van het tarief (inclusief bijbehorende kortingspercentage) dat van toepassing is op de wel afgenomen Advertentieruimte, een en ander ter keuze van Mediahuis NRC.
 4. Op verzoek van de Opdrachtgever kan de Advertentieruimte gedurende de looptijd van het Advertentiecontract worden uitgebreid. Alsdan komen Mediahuis NRC en de Opdrachtgever het op die uitbreiding van toepassing zijnde tarief overeen. Dit tarief heeft geen terugwerkende kracht ten aanzien van reeds uitgevoerde Advertentieorders maar geldt slechts ten aanzien van daarna te plaatsen Advertentie(order)s.
 5. Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.
 6. Een Advertentiecontract dient voorafgaand aan de eerste plaatsing c.q. Advertentieorder te worden aangegaan. Tenzij met toestemming van Mediahuis NRC is het niet mogelijk losse Advertentieorders achteraf om te zetten in een Advertentiecontract.
 7. Indien de berekeningsgrondslag van een Advertentiecontract wijzigt (bijvoorbeeld minimaal af te nemen millimeters wordt minimaal te besteden bedrag of vice versa) is Mediahuis NRCgerechtigd het Advertentiecontract tussentijds te beëindigen dan wel om te zetten naar de nieuwe berekeningsgrondslag.

 Artikel 6. Advertenties

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties.
 2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart Mediahuis NRC zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Mediahuis NRC geleden of te lijden schade.
 3. Advertenties die daarvoor in aanmerking komen moeten zijn voorzien van een geldig KOAG/KAG-stempel.
 4. Mediahuis NRC behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
 5. Mediahuis NRC heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever.
 6. Mediahuis NRC verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Mediahuis NRC is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde Medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen het Medium kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.
 8. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor afdracht van eventuele licentiegelden aan rechthebbenden, dan wel hun vertegenwoordigers, zoals BUMA/STEMRA.

Artikel 7. Advertentiemateriaal

 1. Het Advertentiemateriaal dient voor de Sluitingstijd en conform de door Mediahuis NRC bekendgemaakte (meest recente) specificaties te worden aangeleverd bij Mediahuis NRC. De Opdrachtgever draagt het risico van juiste en tijdige aflevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 2. Mediahuis NRC is gerechtigd om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te publiceren, dan wel de met publicatie daarvan gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van Mediahuis NRC redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag.
 3. Mediahuis NRC zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal.
 4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of Media van Mediahuis NRC. De Opdrachtgever staat er tevens voor in dat hij bij online aanlevering geen gebruik maakt van apparatuur en/of programmatuur die de normale werking van de Media van Mediahuis NRC kan verstoren, noch gegevens verzendt die door hun omvang en/of eigenschappen de infrastructuur van de Media van Mediahuis NRC onevenredig zwaar belasten.
 5. Mediahuis NRC streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in het Medium. Mediahuis NRC kan echter geen exacte reproductie garanderen en de Opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
 6. Mediahuis NRC staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in het Medium. De Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de weergave, reproductie of schaal van de Advertentie in de Media kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.
 7. Mediahuis NRC heeft het recht het Advertentiemateriaal na voltooiing van de Overeenkomst te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.
 8. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens Mediahuis NRC vervaardigd Advertentiemateriaal berusten uitsluitend bij Mediahuis NRC.
 9. Correcties worden door Mediahuis NRC geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van Mediahuis NRC redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 8. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials

 1. Bij een Advertorial wordt te allen tijde de vermelding “Advertentie”, “Advertorial”, “#spon”, “#ad” of woorden van gelijke strekking geplaatst.
 2. Advertorials worden pas geplaatst indien Mediahuis NRC akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door Mediahuis NRC worden geweigerd, zonder dat Mediahuis NRC ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever.
 3. De lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van het Medium, een en ander ter beoordeling van Mediahuis NRC.
 4. De afzender c.q. sponsor van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.
 5. Het logo en het desbetreffende product van de Adverteerder in een packshot dienen goed zichtbaar te worden afgebeeld.
 6. Door Mediahuis NRC of een Influencer (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van Mediahuis NRC c.q. de betreffende Influencer. Het is de Opdrachtgever en Adverteerder niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Mediahuis NRC te hergebruiken voor andere media (waaronder eigen media) en/of andere activiteiten.

Artikel 9. Tarieven en betaling

 1. Het in verband met een Overeenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tariefkaart en eventuele kortingen..
 2. Mediahuis NRC heeft gedurende de looptijd van een Overeenkomst het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijziging zal worden doorberekend aan de Opdrachtgever ten aanzien van nog te leveren Prestaties. Mediahuis NRC zal dergelijke tariefswijzigingen schriftelijk aan de Opdrachtgever kenbaar maken. Indien een tariefwijziging binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt, is de Opdrachtgever die een Consument is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Alle tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.
 4. Betaling van het in verband met een Overeenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichting of verrekening daarvan met enige vordering die Opdrachtgever jegens Mediahuis NRC mocht hebben, tenzij de Opdrachtgever een Consument is.
 5. Facturering vindt elektronisch plaats. Indien Opdrachtgever facturen per post wenst te ontvangen komen alle daaraan verbonden kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 6. In geval van elektronische betaling vindt betaling plaats in een beveiligde bankomgeving van een derde partij. Mediahuis NRC heeft hierop geen invloed en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik of het niet kunnen gebruiken van deze bankomgeving.
 7. Facturering van een Overeenkomst geschiedt in de regel na levering van de Prestatie. Indien levering gedurende langere periode plaatsvindt, is Mediahuis NRC gerechtigd tenminste eenmaal per maand te factureren. Mediahuis NRC is gerechtigd vooruitbetaling te vorderen en/of in gedeelten te factureren. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 8. De in dit artikel genoemde termijnen gelden als fatale termijnen. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als de gehele maand. Bij niet tijdige betaling is Mediahuis NRC tevens gerechtigd aan de Opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
 9. Ingeval de Opdrachtgever ten aanzien van een of meerdere termijnen in gebreke is, is Mediahuis NRC gemachtigd al het uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde, dientengevolge eveneens alle toekomstige termijnen, ineens en in totaal op te eisen en in te vorderen.
 10. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld, met een minimum van € 40 voor rubrieksadvertenties en € 150 voor overige advertenties en Prestaties. Voor zover de Opdrachtgever een Consument is, worden de buitengerechtelijke kosten gesteld op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 11. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen 3 weken na factuurdatum schriftelijk bij Mediahuis NRC te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering vervalt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de factuur betwist, is hij gehouden het niet betwiste gedeelte tijdig aan Mediahuis NRC te voldoen.
 12. Indien het oorspronkelijk verschuldigde bedrag door Mediahuis NRC wordt ontvangen na het tijdstip waarop Mediahuis NRC ((buiten)gerechtelijke) incassokosten heeft gemaakt wordt het ontvangen bedrag eerst in mindering gebracht op deze incassokosten, vervolgens op de verschuldigde rente, vervolgens op de administratiekosten en tot slot op het oorspronkelijke factuurbedrag.
 13. De Adverteerder blijft naast de Opdrachtgever te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Overeenkomst aan Mediahuis NRC verschuldigde bedrag.

Artikel 10. Transparantie

 1. Mediahuis NRC kan aan een Mediabureau vaste en/of variabele kortingen verlenen, daaronder begrepen bonuskortingen waarvan de hoogte afhankelijk is van de netto jaaromzet die is gerealiseerd met de Overeenkomsten die met of door bemiddeling van het betreffende Mediabureau zijn gesloten.
 2. Het Mediabureau dat als lasthebber of bemiddelaar voor een Adverteerder optreedt, is gehouden om de Adverteerder voorafgaand en op eigen initiatief te informeren over een eventueel eigen belang dat het Mediabureau heeft, financieel of anderszins, bij de totstandkoming van een Overeenkomst met Mediahuis NRC. Het Mediabureau moet daarbij afdoende invulling geven aan haar verplichting om transparant te zijn jegens de Adverteerder(s) waarvoor zij optreedt.

Artikel 11. Annulering en wijziging Advertentieorder

 1. In geval van annulering en/of wijziging van een Advertentieorder door de Opdrachtgever is Opdrachtgever aan Mediahuis NRC wijziging- en/of annuleringskosten verschuldigd conform onderstaande staffel. De wijziging- en/of annuleringskosten zijn uitgedrukt in een percentage van het met de betreffende Advertentieorder gemoeide bedrag.

Reguliere verschijningsdagen (zijnde niet speciale dagen, zoals vermeld op tariefkaart)

Annulering of wijziging 15 werkdagen of meer vóór Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

0%

Annulering of wijziging tussen 14 en 6 werkdagen voor Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

30%

Annulering of wijziging tussen 5 en 0 werkdag(en) voor Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

50%

Annulering of niet aanleveren na Sluitingstijd reserveren of startdatum van de Advertentie:

100%

   

Speciale dagen (zoals vermeld op tariefkaart)

Annulering of wijziging 25 werkdagen of meer vóór Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

0%

Annulering of wijziging tussen 24 en 11 werkdagen voor Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

50%

Annulering of wijziging tussen 10 en 0 werkdag(en) voor Sluitingstijd of startdatum van de Advertentie:

100%

 1. Annulering en/of wijziging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 2. De door Mediahuis NRC gemaakte kosten in verband met de uitvoering van de Advertentieorder, zoals kosten in verband met specifieke eisen aan de Advertentie of in verband met (de productie van) een Advertorial of Pluspropositie, komen in geval van annulering en/of wijziging te allen tijde volledig voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Een annulering en/of wijziging op grond van dit artikel bevrijdt de Opdrachtgever niet van zijn (overige) verplichtingen uit hoofde van het Advertentiecontract.

Artikel 12. Tekortkoming, aansprakelijkheid en overmacht

 1. Indien de Opdrachtgever en/of Adverteerder tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is Mediahuis NRC gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
 2. Indien de Opdrachtgever c.q. Adverteerder, na schriftelijke ingebrekestelling door Mediahuis NRC, binnen de door Mediahuis NRC gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is Mediahuis NRC gerechtigd om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn, is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 3. Opschorting of ontbinding door Mediahuis NRC ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Overeenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Overeenkomst laat voorts onverlet het recht van Mediahuis NRC op vergoeding door de Opdrachtgever van de door Mediahuis NRC als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade, gemaakt respectievelijk geleden door Mediahuis NRC als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Opdrachtgever en/of Adverteerder van de verplichtingen uit de Overeenkomst. De door de Opdrachtgever te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door Mediahuis NRC geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door Mediahuis NRC gemaakte kosten van juridische bijstand.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart Mediahuis NRC zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niet-tijdige nakoming van de verplichtingen van Opdrachtgever en/of Adverteerder jegens Mediahuis NRC, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Advertentie.
 6. Mediahuis NRC kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Mediahuis NRC.
 7. Elke aansprakelijkheid van Mediahuis NRC is per gebeurtenis te allen tijde beperkt tot de door de Opdrachtgever ter zake van de betreffende Prestatie verschuldigde vergoeding. Aansprakelijkheid van Mediahuis NRC voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij herhaalde publicatie van een Advertentie is Mediahuis NRC slechts aansprakelijk voor onjuistheden die na de eerste, maar tijdig vóór de tweede plaatsing door de Opdrachtgever zijn doorgegeven.
 8. Indien zich aan de zijde van Mediahuis NRC onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft Mediahuis NRC het recht om zijn uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van Mediahuis NRC, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Mediahuis NRC is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Opdrachtgever. Van overmacht is in ieder geval sprake in geval van tekortschieten door toeleveranciers of andere relaties van Mediahuis NRC, staking, (onvoorziene) overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen of concrete dreiging daartoe, oorlog, brand, natuurrampen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het leveren van de Prestatie alsmede iedere andere situatie waarop Mediahuis NRC geen beslissende controle kan uitoefenen.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals opgenomen in dit artikel laten toepasselijke consumentenrechtelijke beschermingsbepalingen onverlet.

Artikel 13. Redactionele onafhankelijkheid en content van derden

 1. De redactie van het Medium waarin de Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk in de beslissingen die zij neemt omtrent de inhoud van publicaties in het Medium. Mediahuis NRC is uit hoofde van de Overeenkomst dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van de Opdrachtgever als gevolg van (de inhoud van) redactionele publicaties in de Media.
 2. Evenmin is Mediahuis NRC aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever veroorzaakt door content die door derden in de Media wordt geplaatst of geüpload.
 3. Opdrachtgever zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen op deze journalistieke onafhankelijkheid, ook niet indien de berichtgeving de belangen van de Opdrachtgever of relaties van Opdrachtgever schaadt. Berichtgeving van de zijde van Mediahuis NRC kan voor Opdrachtgever nimmer reden zijn voor een opzegging van de Overeenkomst.

Artikel 14. Klachten

 1. Eventuele klachten over de uitvoering van een Overeenkomst, waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproductie, de plaatsing of de kleurkwaliteit dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, binnen 14 dagen na (de eerstelevering van de Prestatie schriftelijk bij Mediahuis NRC te zijn ingediend. Klachten over de uitvoering van telefonisch of handgeschreven gegeven opdrachten worden niet geaccepteerd.
 2. Indien een klacht is gemeld conform dit artikel en de tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst te wijten is aan Mediahuis NRC zal Mediahuis NRC, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om de Opdrachtgever een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden.
 3. Klachten over de uitvoering van een Overeenkomst ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Prestatie.

Artikel 15. Afwijking en wijziging Voorwaarden

 1. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Overeenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door Mediahuis NRC zijn bevestigd.
 2. Mediahuis NRC heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op https://adverteren.nrc.nl/algemene-advertentievoorwaarden. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde Voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle bestaande Overeenkomsten. Wanneer een wijziging van de Voorwaarden tot gevolg heeft dat Mediahuis NRC een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Opdrachtgever die een Consument is het recht de Overeenkomst binnen 4 weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 16. Divers

 1. De Nederlandse groepsmaatschappijen van Mediahuis NRC NV werken samen op het gebied van verkoop van Advertenties in hun Media. In dat kader wordt informatie met betrekking tot (potentiële) Overeenkomsten, waaronder (persoons)gegevens van de (potentiële) Adverteerder en/of het Mediabureau gedeeld tussen deze groepsmaatschappijen.
 2. Mediahuis NRC kan bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 1. Mediahuis NRC is gerechtigd (maar niet verplicht) om Advertenties op te nemen in en/of door te plaatsen naar andere Media binnen het Mediahuis NRC -concern. De Opdrachtgever kan aan een her- of doorplaatsing geen rechten ontlenen.
 2. De Opdrachtgever geeft bij voorbaat toestemming aan een overdracht door Mediahuis NRC van diens rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst aan een derde.
 3. De onverbindendheid of ongeldigheid van een van de bepalingen van deze Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
 4. Indien één of meer bepalingen van deze Voorwaarden onverbindend of ongeldig zou blijken te zijn, dan wordt de betreffende bepaling vervangen door een rechtens toelaatbare bepaling die zo veel mogelijk aansluit bij de bedoeling van de vervallen bepaling.
 5. Mediahuis NRC is te allen tijde gerechtigd Overeenkomsten tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien zij besluit de exploitatie van één of meer (onderdelen van de) Media waarop de Overeenkomst betrekking heeft te staken.
 6. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist Mediahuis NRC.
 7. Het is Opdrachtgever en Adverteerder niet toegestaan de (sub-)titels en/of logo’s van de Media of Mediahuis NRC te gebruiken, zonder voorafgaande toestemming van Mediahuis NRC.

Artikel 17. Verwerking van persoonsgegevens

 1. Mediahuis NRC legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Overeenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van Mediahuis NRC. Vastlegging geschiedt conform de van toepassing zijnde privacyverklaring, te vinden op de website van het Medium.
 2. Indien de Prestatie persoonsgegevens bevat, treedt Mediahuis NRC ten aanzien van die gegevens op als (sub-)verwerker en Opdrachtgever c.q. Adverteerder als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mediahuis NRC zal de betreffende gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Voor zover de verwerking van de onder lid 2 bedoelde persoonsgegevens valt onder de reikwijdte van de AVG, verbindt Mediahuis NRC zich ten aanzien van deze gegevens:
  1. de persoonsgegevens uitsluitend te verwerken voor het in lid 2 omschreven doel en conform de eventuele voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever gegeven schriftelijke instructies;
  2. behoudens voor zover openbaarmaking en/of doorgifte het doel is, de persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden (anders dan sub-verwerkers) door te geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever;
  3. alle passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen te nemen voor een veilige verwerking, bewaring of opslag;
  4. desgevraagd Opdrachtgever bijstand te verlenen bij het vervullen van de plicht van de Opdrachtgever c.q. Adverteerder om verzoeken tot uitoefening van rechten van betrokkenen te beantwoorden, voor zover mogelijk;
  5. de persoonsgegevens niet langer onder zich te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief uit de verstrekte gegevens afgeleide gegevens en informatie en gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van de Overeenkomst te vernietigen, met dien verstande dat Mediahuis NRC te allen tijde gerechtigd is de persoonsgegevens op te slaan als onderdeel van haar (digitale) archief van het Medium waarin de Prestatie is geplaatst (indien van toepassing);
  6. de persoonsgegevens niet te (laten) verwerken in landen buiten de Europese Unie, tenzij zulks wettelijke is toegestaan;
  7. de Opdrachtgever onmiddellijk te informeren en binnen redelijke termijn een rapport te verstrekken indien Mediahuis NRC weet of vermoedt dat sprake is van onbevoegd gebruik, veiligheidsincidenten of datalekken met betrekking tot de persoonsgegevens, en samen te werken met Opdrachtgever om deze gegevens terug te krijgen en zo nodig betrokkenen te informeren en verder onbevoegd gebruik, verspreiding of openbaarmaking te voorkomen;
  8. Opdrachtgever onverwijld te informeren indien een bevoegde instantie een juridisch bindend verzoek om verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan, tenzij deze kennisgeving is verboden;
  9. Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen om de uitvoering en naleving van de hiervoor gemaakte afspraken over bewaring en gebruik van persoonsgegevens te controleren.
 4. Mediahuis NRC kan bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van derden, die ten aanzien van de eventuele persoonsgegevens die de Prestatie bevat gelden als sub-verwerkers. Mediahuis NRC zorgt ervoor dat deze sub-verwerkers gebonden zijn aan dezelfde of gelijkwaardige verplichtingen als die op Mediahuis NRC rusten uit hoofde van lid 3 van dit artikel. Op verzoek zal Mediahuis NRC Opdrachtgever informeren over deze sub-verwerkers. Opdrachtgever kan bezwaar maken tegen de verstrekking van de persoonsgegevens in de Prestatie aan deze sub-verwerkers. In dat geval is Mediahuis NRC gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden in de eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Indien Opdrachtgever een Consument is, kan deze daarnaast gebruikmaken van het Europese platform voor online geschillenbeslechting (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) en heeft deze het recht binnen een maand nadat Mediahuis NRC schriftelijk een beroep op deze bepaling heeft gedaan voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

II      AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES IN GEDRUKTE MEDIA

Artikel 19. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Plusproposities

 1. Het aantal Plusproposities per Medium is beperkt. Mediahuis NRC bepaalt of en zo ja hoeveel Plusproposities per Medium worden gehonoreerd.
 2. Ten aanzien van Plusproposities gelden de door Mediahuis NRC nader gestelde en aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakte formaten en overige bijzonderheden.
 3. De prijs voor een Pluspropositie wordt mede bepaald door de door Mediahuis NRC te maken (extra) productie-, druk-, en portokosten.
 4. Een Pluspropositie mag geen gassen noch schadelijke of gevaarlijke stoffen bevatten.
 5. Indien de Pluspropositie bestaat uit een op te plakken bijvoegsel zoals een sachet, kan Mediahuis NRC niet garanderen dat het bijvoegsel exact op de aangegeven plaats in de Advertentie wordt geplaatst. De Opdrachtgever dient rekening te houden met een zekere afwijking in de locatie.
 6. Mediahuis NRC kan niet garanderen dat de gehele oplage van het betreffende Medium voorzien is van het bijvoegsel. De Opdrachtgever dient naar alle redelijkheid rekening te houden met een zekere afwijking.
 7. Mediahuis NRC kan niet garanderen dat de opgegeven drukoplage juist is en is niet aansprakelijk voor eventuele tekorten of overschotten aan bijvoegsels.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Mediahuis NRC zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de verspreiding en de inhoud van de Pluspropositie.

Artikel 20. Bewijsnummers

 1. Mediahuis NRC stelt op verzoek van de Opdrachtgever één bewijsnummer van het Medium ter beschikking in digitale dan wel in printvorm, een en ander ter keuze van Mediahuis NRC. Het voorgaande geldt niet voor rubrieksadvertenties.
 2. Indien een Advertentie in meerdere Media en/of edities van hetzelfde Medium is geplaatst, dan is Mediahuis NRC gerechtigd voor extra bewijsnummers die op verzoek van de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld de daarmee gemoeide, door Mediahuis NRC vast te stellen kosten in rekening te brengen aan de Opdrachtgever.

Artikel 21. Buitenlandse edities

De inwilliging van een verzoek om plaatsing van een Advertentie in edities van een Medium die in het buitenland worden gedrukt kan niet worden gegarandeerd. Daarnaast kan van dergelijke Advertenties de gewenste kleurstelling en het gewenste formaat niet worden gegarandeerd.

 

III     AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN ADVERTENTIES IN DIGITALE MEDIA

Artikel 22. Algemeen, impressies

 1. Dit deel van de Voorwaarden is slechts van toepassing op display advertenties, zoals buttons, banners, skyscrapers et cetera, alsmede op digitale Advertorials. Dit deel van de Voorwaarden is uitdrukkelijk niet van toepassing op rubrieksadvertenties en search engine advertising.
 2. Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Mediahuis NRC bepalend.
 3. Mediahuis NRC spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Mediahuis NRC garandeert echter niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Mediahuis NRC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.
 4. Mediahuis NRC is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.

Artikel 23. Display advertenties

 1. In het geval van display Advertenties stelt Mediahuis NRC het gebruik van frequency caps (maximum aantal impressies) kosteloos aan de Opdrachtgever ter beschikking.
 2. In het geval van display Advertenties heeft de Opdrachtgever het recht zonder extra kosten beeld en geluid aan zijn Advertenties toe te voegen. Mediahuis NRC kan nadere regels stellen aan de vorm en inhoud van het (audio-)visuele materiaal, zoals grenzen aan de grootte en maximale duur. Mediahuis NRC heeft het recht, desnoods zonder opgave van redenen, deze extra uitingen af te keuren.
 3. Binnen display Advertenties is de Opdrachtgever zonder additionele kosten gerechtigd het Advertentiemateriaal wekelijks te wijzigen. Het Advertentiemateriaal dient te worden aangeleverd conform de door Mediahuis NRC bekendgemaakte aanleverspecificaties.

Artikel 24. Fixed Position Advertising

 1. Onder Fixed Position Advertising wordt verstaan het recht om te adverteren op een vaste positie op een internetpagina of internetsite uit het portfolio van Mediahuis NRC.
 2. Mocht de vaste positie van de Opdrachtgever door omstandigheden niet beschikbaar zijn, dan is Mediahuis NRC gerechtigd plaatsing van de Advertentie op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van gemaakte kosten en/of geleden schade.

Artikel 25. Performance campagne

 1. Onder performance campagne wordt verstaan een campagne waarbij de Advertentie middels het ad management systeem (AMS) van Mediahuis NRC automatisch wordt geplaatst op diverse Media binnen het netwerk van Mediahuis NRC en, indien overeengekomen, media van derden.
 2. Mediahuis NRC zal zich inspannen om gedurende de performance campagne een zo hoog mogelijke click-through rate (CTR) te behalen. Mediahuis NRC geeft echter geen enkele garantie ten aanzien van CTR’s of conversie.
 3. Opdrachtgever krijgt op verzoek realtime inzage in de performance campagne via het AMS.

Artikel 26. Elektronisch budget

 1. Onder elektronisch budget wordt verstaan het overeengekomen budget, waarmee Opdrachtgever de verschuldigde vergoeding voor één of meer Advertenties kan betalen wanneer hij online een Advertentie(order) plaatst.
 2. Aan het saldo van het elektronisch budget kan door Mediahuis NRC een maximum worden gesteld.
 3. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn accountgegevens (gebruikersnaam en wachtwoord combinatie) voor beheer van zijn elektronisch budget. Opdrachtgever is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn account van het elektronisch budget wordt gemaakt.
 4. Mediahuis NRC voert geen (voorafgaande) controle uit over de online geplaatste Advertentie(order)s. Eventuele fouten in de door Opdrachtgever geplaatste Advertentie(order)s komen derhalve volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 27. Additionele kosten

 1. Eventuele met digitale Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. Indien de Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde kosten niet accepteert, is Mediahuis NRC gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Opdrachtgever vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn. 

Artikel 28. Cookies, pixels e.d.

 1. Indien bij het plaatsen of leveren van Advertenties Cookies worden gebruikt door of namens Opdrachtgever en/of Adverteerder ligt de verantwoordelijkheid hiervoor, alsmede voor het voldoen aan de geldende wet- en regelgeving ter zake (in het bijzonder artikel 11.7a Telecommunicatiewet (Tw) en de AVG) volledig bij Opdrachtgever. Voor zover er met het gebruik van de Cookies door of namens Opdrachtgever en/of Adverteerder persoonsgegevens worden verwerkt bepaalt uitsluitend Opdrachtgever c.q. de Adverteerder de doel en middelen van deze verwerking (binnen de gestelde grenzen van Overeenkomst) en verwerkt Mediahuis NRC deze gegevens op geen enkele wijze. Opdrachtgever c.q. de Adverteerder is derhalve verwerkingsverantwoordelijke en Mediahuis NRC is noch (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke, noch verwerker in de zin van de AVG.
 2. Het is Opdrachtgever en Adverteerder uitsluitend toegestaan om via Cookies informatie te (laten) verzamelen over (i) hoe vaak, hoe lang en welk deel van de Advertentie is bekeken en (ii) hoe vaak er op de Advertentie is geklikt en (iii) gebruikte schermresolutie, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, versie en taal, geografische locatie en IP-adres, met dien verstande dat deze informatie uitsluitend mag worden gebruikt voor zover dit noodzakelijk is voor het biedingsproces (bij programmatic advertising), voor de (meting van de) performance van de advertentie.
 3. Behoudens het voorgaande, is het Opdrachtgevers en Adverteerders zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediahuis NRC niet toegestaan om via Cookies informatie te (laten) verzamelen, informatie op te (laten) slaan in of toegang te (laten) verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de Media, waaronder uitdrukkelijk begrepen het (laten) verzamelen van informatie over het gedrag van gebruikers van de Media (profiling). Bovendien is het uitdrukkelijk niet toegestaan om fingerprinting technieken te (laten) gebruiken om informatie te verzamelen, informatie op te slaan in of toegang te verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van gebruikers van de Media.
 4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, spant Mediahuis NRC zich in om:
  1. Aan de gebruikers van haar digitale Media duidelijke en volledige informatie te (doen) verstrekken overeenkomstig de AVG en omtrent de doeleinden waarvoor de Cookies worden gebruikt, voor zover dit wettelijk vereist is; en
  2. Toestemming van de gebruikers van haar digitale Media te verkrijgen om de desbetreffende Cookies te kunnen (laten) plaatsen of uitlezen door of namens Opdrachtgever en/of Adverteerder, voor zover dit wettelijk vereist is. Mediahuis NRC zal deze toestemming zoveel als commercieel mogelijk (laten) vastleggen en zal deze op verzoek aan Opdrachtgever c.q. Adverteerder verstrekken.
 5. Mediahuis NRC hanteert ter invulling van de in lid 4 genoemde informatie- en toestemmingsvereisten de cookieverklaringen welke beschikbaar zijn op de Media. Voor zover de in lid 4 genoemde informatie- en toestemmingsvereisten van toepassing zijn, dient Opdrachtgever Mediahuis NRC te voorzien van alle relevante informatie die nodig is om aan deze vereisten te voldoen, waarna Mediahuis NRC zich ertoe inspant deze informatie toe te voegen aan de relevante cookieverklaring(en). Het is Opdrachtgever en Adverteerder niet toegestaan Cookies te (laten) gebruiken op de Media voordat Mediahuis NRC bevestigd heeft dat zij de informatie aan de relevante cookieverklaring(en) heeft toegevoegd.
 6. Mediahuis NRC accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade geleden door derden welke is ontstaan als het gevolg van en/of op enigerlei wijze verband houdt met het niet voldoen van het gebruik van Cookies door Opdrachtgever en/of Adverteerder, aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de AVG. Opdrachtgever is in dit kader aansprakelijk voor de aan Mediahuis NRC door toezichthoudende instanties opgelegde boetes.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Mediahuis NRC voor elke aansprakelijkheid jegens derden welke op enige wijze verband houden met en/of voortvloeit uit het niet voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van Cookies bij het plaatsen of leveren van Advertenties, daaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11.7a Tw en de AVG.
 8. Mediahuis NRC is te allen tijde gerechtigd de naleving van het bepaalde in dit artikel door Opdrachtgevers en Adverteerders te (laten) controleren. Opdrachtgever zal Mediahuis NRC of de door Mediahuis NRC aangewezen derde in dat kader op verzoek inzage verschaffen in de relevante gegevens om de controle uit te voeren en alle benodigde medewerking daaraan verlenen en staat er tevens voor in dat de betrokken Adverteerder hetzelfde doet. De kosten voor de controle komen voor rekening van Mediahuis NRC, tenzij uit de controle blijkt dat Opdrachtgever c.q. de betrokken Adverteerder het bepaalde in dit artikel niet naleeft, in welk geval de kosten voor rekening van Opdrachtgever komen.
 9. Indien Opdrachtgever en/of de betrokken Adverteerder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel jegens Mediahuis NRC verbeurt Opdrachtgever aan Mediahuis NRC een direct opeisbare boete van € 50.000 per overtreding en is Mediahuis NRC gerechtigd de Overeenkomst(en) met Opdrachtgever per direct te ontbinden, onverminderd alle overige rechten of vorderingen die Mediahuis NRC toekomen op grond van de geldende wet- en regelgeving, waaronder – indien hoger dan de boete – het vorderen van volledige schadevergoeding. Mediahuis NRC kan in een dergelijk geval tevens melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Artikel 29. Advertenties via social media

Advertenties die via social media worden verspreid dienen te voldoen aan de Code Social Media Marketing.

Artikel 30. Advertorials via Influencers

 1. De selectie van de Influencer(s) vindt plaats door Mediahuis NRC, in overleg met Opdrachtgever.
 2. Het in verband met de inzet van een Influencer verschuldigde bedrag is direct na het aangaan van de Overeenkomst bij vooruitbetaling verschuldigd.
 3. De Advertorial wordt opgesteld door de Influencer, die daarbij binnen de overeengekomen kaders volledige vrijheid heeft. Mediahuis NRC stuurt de Advertorial vooraf ter goedkeuring aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient de Advertorial te controleren en kan de Advertorial uitsluitend afkeuren op basis van feitelijke onjuistheden, dan wel strijdigheden met de voorwaarden waaraan de Advertorial uit hoofde van deze Voorwaarden dient te voldoen.
 4. Wanneer Opdrachtgever de Advertorial van de Influencer repost, dient Opdrachtgever de Influencer altijd te taggen.
 5. Alle communicatie tussen Opdrachtgever en de Influencer verloopt uitsluitend via Mediahuis NRC.

 

IV AANVULLENDE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN BRANDED CONTENT

Artikel 31. Branded Content

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle voor de productie van Branded Content relevante gegevens waaronder, maar niet beperkt tot, informatie en documentatie waarvan Mediahuis NRC aangeeft, of Opdrachtgever redelijkerwijs hoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn, tijdig aan Mediahuis NRC worden verstrekt.
 2. Het voor de Branded Content overeengekomen bedrag is inclusief één feedbackronde, tenzij expliciet anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever meer feedbackrondes wenst, zal dit gelden als meerwerk en op basis van nacalculatie tegen de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
 3. Tenzij anders overeengekomen wordt in geval van videoproducties bij de berekening van één productiedag uitgegaan van 10 opname uren op één locatie in Nederland.
 4. Door Mediahuis NRC opgegeven termijnen voor de productie van Branded Content zijn slechts indicatief. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, tenzij expliciet anders overeengekomen.
 5. Tenzij anders overeengekomen dient Opdrachtgever 100% van de totale productiekosten voor de Branded Content aan te betalen zodra de productie van start gaat.
 6. Mediahuis NRC heeft te allen tijde het recht volledige betaling van out of pocket kosten, in het bijzonder commercialproductie- en mediakosten, van Opdrachtgever te verlangen, voordat Mediahuis NRC tot betaling van deze (namens Opdrachtgever) verplicht is. Tevens heeft Mediahuis NRC het recht betalingszekerheid te verlangen van Opdrachtgever.

 Artikel 32. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Branded Content komen toe aan Mediahuis NRC en haar licentiegevers, tenzij expliciet anders overeengekomen. Voor zover een dergelijk recht uitsluitend verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend Mediahuis NRC daartoe bevoegd en zal Opdrachtgever voor zover nodig zijn medewerking daaraan verlenen.
 2. Mediahuis NRC is te allen tijde gerechtigd haar naam op de Branded Content te laten vermelden of verwijderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming de Branded Content zonder vermelding van de naam van Mediahuis NRC openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 3. De kosten voor verwerving van licenties van derden voor gebruik van de Branded Content zijn voor rekening van Opdrachtgever. Te denken is hier aan onder andere: fonts, software, huisstijlelementen, foto’s, video’s, stockbeelden en composities.

Artikel 33. Gebruik en licentie

 1. Op voorwaarde dat Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn contractuele verplichtingen, verkrijgt Opdrachtgever een licentie tot het gebruik van de Branded Content, overeenkomstig de in het Branded Content Contract overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik waarvoor op het moment van het tot stand komen van het Branded Content Contract vaststaande en aan Mediahuis NRC schriftelijk bekendgemaakte, voornemens bestonden, voor een periode van één jaar na oplevering van de Branded Content door Mediahuis NRC. Tenzij expliciet overeengekomen, is gebruik buiten de eigen communicatiekanalen van Opdrachtnemer niet toegestaan.
 2. Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van Mediahuis NRC niet gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de Branded Content ruimer of deze op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen.
 3. Voor zover voor het gebruik van de Branded Content door Opdrachtgever afdrachten verschuldigd zijn aan collectieve beheersorganisaties, zoals Buma/Stemra of Sena, is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het doen van deze afdrachten.
 4. Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de Branded Content te gebruiken en elke in dat kader verleende licentie komt te vervallen:
  1. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is;
  2. indien het Branded Content Contract, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid;
  3. na het verstrijken van de overeengekomen licentieperiode.

Artikel 34. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Mediahuis NRC en door Mediahuis NRC ingeschakelde derde(n) voor alle aanspraken van derden:
  1. voortvloeiend uit het gebruik van de Branded Content door Opdrachtgever, anders dan het overeengekomen gebruik; en
  2. met betrekking tot (rechten van intellectuele eigendom op) door Opdrachtgever in het kader van de productie van Branded Content verstrekte materialen of gegevens.